• අමාත්‍යාංශ‍යේ විෂයය පථයට අයත් ප්‍රතිපත්ති පිළිබඳ ආයතනික මඟපෙන්වීම, පහසුකරණය සහ පසුවිපරම  (සහජීවනය සහ රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තිය පිළිබඳ )
 • පළාත් පාලන ආයතනවල රජයේ නිලධාරීන් සඳහා සංවාදාත්මක වැඩසටහන් පැවැත්වීම
 • ත්‍රෛභාෂා නාම පුවරු ස්ථාපිත කිරීමට අදාළ ප්‍රතිපාදන ලබා දීම
 • විශ්ව විද්‍යාල සිසුන් සහ තරුණ කණ්ඩායම් රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තිය සහ සහජීවනය පිළිබඳ දැනුවත් කිරීමේ සංවාදාත්මක වැඩමුළු පැවැත්වීම
 • සහජීවන සංගම් ලියාපදිංචි කිරීම සහ සක්‍රීය කිරීමේ වැඩසටහන
 • ආන්තීකරණයට ලක් වූ ජන කොටස් සවිබල ගැන්වීම
 • අත්‍යාවශ්‍ය නෛතික ලේඛන සැපයීම සඳහා ප්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාස මට්ටමින්  ජංගම සේවා පැවැත්වීම
 • ආන්තීකරණය වූ පාසල් ළමුන් සවිබල ගැන්වීම
 • ශ්‍රී ලංකාවේ ජීවත්වන ආන්තීකරණය ලක් වූ විවිධ ජන කොටස් සවිබල ගැන්වීම
 • සහජීවනය ප්‍රවර්ධනය උදෙසා මාධ්‍ය භාවිතය
 • මාධ්‍ය තුළින් සහජීවනය ඇති කිරීමේගුවන් විදුලි වැඩසටහන    (සුභාරතී සහ විඩියුම් වේලෙයි)
 • සහජීවන කෙටි චිත්‍රපට උළෙල පැවැත්වීම (ජංගම දුරකතන චිත්‍රපට)
 • සහජීවනය ප්‍රවර්ධන ස්ටිකර් වැඩසටහන
 • සහජීවන පණිවිඩය සිනමා ශාලාවල ප්‍රදර්ශනය කිරීම
 • සහජීවනය සම්බන්ධ වීදි නාට්‍ය පැවැත්වීම
 • සහජීවනය ප්‍රවර්ධනය පිණිස කලාකරුවන්ගේ, ආගමික නායකයින්ගේ හා ප්‍රජා නායකයින්ගේ සභා පිහිටුවීම
 • රටපුරා විසිරි සිටින පාර්ශව කරුවන් සමග සංවාද පැවැත්වීම
 • වෙනත්
 • දැනුම, කුසලතා හා ආකල්ප වර්ධන පුහුණු වැඩසටහන් පැවැත්වීම
 • අදාල නිළධාරීන් හට පශ්චාත් උපාධි පාඨමාලා සඳහා ප්‍රතිපාදන ලබා දීම
 • රාජකාරි පිළිබඳ හැකියා වර්ධන වැඩසටහන් පැවැත්වීම
 • දිස්ත්‍රික්/ පළාත් මධ්‍යස්ථාන ස්ථාපිත කිරීම
 • අගලවත්ත පුහුණු මධ්‍යස්ථානයේ නව නේවාසිකාගාරයක් ඉදි කිරිම

නවතම පුවත්

මේ රටේ විවිධ භාෂා කතා කරන ජන වර්ග දහ නවයක් ඉන්නවා. මේ විදියට විවිධ භාෂා කතා කිරීම ලස්සනයි,වර්ණවත්.ඒ විවිධත්වය තමයි අපේ ශක්තිය. - ජාතික සහජීවනය, සංවාද හා රාජ්‍ය භාෂා අමාත්‍ය ගරු මනෝ ගනේසන් මහතා

අප්‍රේල් 08 2017

මේ රටේ අනාගත නායකත්වය දරුවන් බව ජාතික සහජීවනය, සංවාද හා රාජ්‍ය භාෂා අමාත්‍ය ගරු මනෝ ගනේසන් මහතා පවසනවා.රටේ අනාගතය භාර...

ගරු මනෝ ගනේසන් අමාත්‍යතුමා කොළඹදී සිදු කළ කතාව

අප්‍රේල් 08 2017

මෙරට දරුවන්ගේ අධ්‍යාපන මට්ටම වැඩි දියුණු කිරීම සියලු මහජන  නියෝජිතයින්ගේ වගකීමයි. - ජාතික සහජීවනය, සංවාද හා රාජ්‍ය භාෂා අමාත්‍ය ගරු...

ශ්‍රී ලාංකික අනන්‍යතාවය යටතේ ජීවත් වන හැමෝම එක්සත් කිරීම තමයි මගේ වගකීම - ජාතික සහජීවනය, සංවාද හා රාජ්‍ය භාෂා අමාත්‍ය ගරු මනෝ ගනේසන් මහතා

අප්‍රේල් 09 2017

ජාතික සහජීවනය, සංවාද හා රාජ්‍ය භාෂා අමාත්‍යවරයා වශයෙන් මෙම රාජ්‍ය භාෂා විෂය පථය මෙන්ම සහජීවනය හා සංවාද යන විෂය පථයන්...