• கொள்கை தொடர்பாக நிறுவனங்களுக்கு வழிகாட்டுதல், வசதியளித்தல் மற்றும் மீளாய்வு (சகவாழ்வு மற்றும் அரசகரும மொழிக் கொள்கை தொடர்பான)
 • உள்ளூராட்சி நிறுவனங்களிலுள்ள அரசாங்க உத்தியோகத்தர்களுடன் கலந்துரையாடல் நிகழ்ச்சித்திட்டத்தினை நடாத்துதல்.
 • மும்மொழி பெயர் பலகைகளை தாபிப்பதற்கு நிதி ஒதுக்கீடுகளை வழங்குதல்.
 • பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் மற்றும் இளைஞர் குழுவினருக்காக அரசகரும மொழிக் கொள்கை மற்றும் சகவாழ்வு தொடர்பாக விழிப்புணர்வூட்டும் கலந்துரையாடல் செயலமர்வினை நடாத்துதல்.
 • சகவாழ்வுச் சங்கத்தினை பதிவுசெய்தல் மற்றும் அதனை இயங்கச் செய்வதற்குரிய நிகழ்ச்சித்திட்டம்.
 • ஓரங்கட்டப்பட்ட மக்கள் குழுக்களை வலுப்படுத்தல்
 • அத்தியாவசிய சட்ட ஆவணங்களை வழங்குவதற்காக பிரதேச செயலாளர் மட்டத்தில் நடமாடும் சேவைகளை நடாத்தல்
 • ஓரங்கட்டப்பட்டுள்ள பாடசாலை மாணவர்களை வலுவூட்டல்
 • இலங்கையில் வாழுமஓரங்கட்டப்பட்ட பல்வேறு இனக் குழுக்களை வலுப்படுத்தல்
 • சகவாழ்வை மேம்படுத்த வெகுஜன ஊடகங்களை பயன்படுத்தல்
 • வெகுஜன ஊடகங்கள் ஊடாக சகவாழ்வை மேம்படுத்துவதற்கான வானொலி நிகழ்ச்சித்திட்டம் (சுபாரதி மற்றும் விடியும் வேளை)
 • சகவாழ்வு குறுந்திரைப்பட விழாவை நடாத்தல் (கையடக்க தொலைபேசி குறுந்திரைப்படங்கள்)
 • சகவாழ்வு மேம்படுத்தல் ஸ்டிக்கர் நிகழ்ச்சித்திட்டம்
 • திரையரங்குகளில் சகவாழ்வு செய்திகளை காட்சிப்படுத்தல்
 • சகவாழ்வு தொடர்பாக வீதி நாடகங்களை நடாத்துதல்
 • சகவாழ்வை மேம்படுத்துவதற்காக கலைஞர்கள், சமய தலைவர்கள் மற்றும் சமூக தலைவர்களைக் உள்ளடக்கிய சபையொன்றை தாபித்தல்
 • நாடுபூராகவும் உள்ள பங்காளர்களுடன் கலந்துரையாடலை நடாத்தல்

      வேறு

 • அறிவு, திறன்கள் மற்றும் மனப்பான்மை அபிவிருத்தி நிகழ்ச்சித்திட்டம்
 • பட்டப் பின்படிப்பு நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள்
 • தொழில்வான்மை சார் பயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டம்
 • மாவட்ட மற்றும் மாகாண நிலையங்களை தாபித்தல்
 • அகலவத்தை பயிற்சி நிலையத்திற்கான புதிய கட்டிடம்

சமீபத்திய செய்திகள்

இந்த நாட்டில் பல்வேறு மொழிகளை பேசும் இனங்கள் 19 காணப்படுகின்றன. இவ்வாறு பல்வேறு மொழிகள் பேசுகின்றமை ரம்மியமானது. பல்வகைமைதான் எமது சக்தி - தேசிய சகவாழ்வு, கலந்துரையாடல் மற்றும் அரசகரும மொழிகள் அமைச்சர் கௌரவ. மனோ கணேசன் அவர்கள்

08 ஏப்ரல் 2017

இந்த நாட்டின் எதிர்கால தலைவர்கள் பிள்ளைகளே என தேசிய சகவாழ்வு, கலந்துரையாடல் மற்றும் அரசகரும மொழிகள் அமைச்சர் கௌரவ. மனோ கணேசன் அவர்கள் குறிப்பிடுகிறார். சில அரசியல்வாதிகள்...

கௌரவ. அமைச்சர் மனோ கணேசன் அவர்கள் கொழும்பில் நிகழ்த்திய உரை

08 ஏப்ரல் 2017

இந்நாட்டின் பிள்ளைகளின் கல்வி மட்டத்தை மேம்படுத்துதல் அனைத்து மக்கள் பிரதிநிதிகளினதும் கடமையாகும். - தேசிய சகவாழ்வு கலந்துரையாடல் மற்றும் அரசகரும மொழிகள் அமைச்சர் கௌரவ. மனோ கணேசன்...

இலங்கையர் என்ற அடையாளத்தின் கீழ் வாழும் அனைவரையும் ஒன்றிணைப்பதுதான் எனது கடமை - தேசிய சகவாழ்வு, கலந்துரையாடல் மற்றும் அரசகரும மொழிகள் அமைச்சர் கௌரவ. மனோ கணேசன்

09 ஏப்ரல் 2017

தேசிய சகவாழ்வு, கலந்துரையாடல் மற்றும் அரசகரும மொழிகள் அமைச்சர் என்ற வகையில், அரசகரும மொழிகள் என்ற விடயப்பரப்பு தொடர்பாகவும் சகவாழ்வு மற்றும் கலந்துரையாடல் என்ற விடயப்பரப்பு தொடர்பாகவும்...