හැඳින්වීම

ජර්මානු රජයේ ආර්ථික සහයෝගිතා හා සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය(BMZ) වෙනුවෙන් ජර්මානු සංවර්ධන සහයෝගිතා ආයතනය (GIZ), සමාජ ඒකාබද්ධතාවය සහ පරිවර්තන උදෙසා පහසුකරණය ව්‍යාපෘතිය(FLICT) මගින් ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික සහජීවනය, සංවාද හා රාජ්‍ය භාෂා අමාත්‍යාංශය හා එක්ව වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබයි. ව්‍යාපෘතියේ හවුල්කාර අමාත්‍යාංශය වශයෙන් ජාතික සහජීවනය, සංවාද හා රාජ්‍ය භාෂා අමාත්‍යාංශය කටයුතු කරයි. රාජ්‍ය හා සිවිල් සමාජ සංවිධාන අතර, සමාජ ඒකාබද්ධතා ප්‍රතිපත්ති රාමුව ක්‍රියාත්මක කිරිමට හා පුරවැසි සහභාගීත්වය වැඩිදියුණු කිරීමට අවශ්‍ය සහයෝගය ලබාදෙමින්, FLICT ව්‍යාපෘතිය ශ්‍රී ලංකා රජයට සහය දක්වයි.

ජාතික මට්ටමෙන්: පළාත් පාලන හා පළාත් සභා අමාත්‍යාංශය හා ජාතික සහජීවනය, සංවාද හා රාජ්‍ය භාෂා  අමාත්‍යාංශය සමග FLICT ව්‍යාපෘතිය කටයුතු කරනු ලබයි.
ප්‍රාදේශීය මට්ටමෙන්: FLICT ව්‍යාපෘතිය, පළාත් සභා, දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාල, ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල සහ ප්‍රාදේශීය සභා  සමග සම්බන්ධීකරණයෙන් හා තෝරා ගන්නා ලද ප්‍රජා මූලික සංවිධාන සමග එක්ව අම්පාර, බදුල්ල, ගාල්ල, මුලතිව් සහ පුත්තලම යන නියමු දිස්ත්‍රික්ක 05 තුළ ඔවුන්ගේ ක්‍රියාකාරකම් ඉටු කරනු ලබයි.
   

 2017 මාර්තු අග භාගයේදී අවසන් කිරීමට නියමිත FLICT  ව්‍යාපෘතියේ නව සහ අවසන් අදියර 2014 ජනවාරි ආරම්භ කෙරිණි. මෙම අදියරෙහි අරමුණ වන්නේ “ රාජ්‍ය හා රාජ්‍ය නොවන ආයතන සමඟ එක්ව සමාජ ඒකාබද්ධතාවය සඳහා අදාල මූලිකාංග ප්‍රායෝගිකව ක්‍රියාවට නැංවීම තුළින් සමාජ ඒකාබද්ධතාවය ප්‍රවර්ධනය කිරීම”යි.

මේ තුළින් අපේක්ෂිත ප්‍රතිඵල :

  • සමාජ ඒකාබද්ධතාවය පිළිබඳ දැනුම පුළුල් කිරීම.
  • සමාජ ඒකාබද්ධතාවය උදෙසා කටයුතු කරන රාජ්‍ය හා රාජ්‍ය නොවන ආයතනවල ශක්‍යතා වර්ධනය කිරීම.
  • ප්‍රාදේශීය අවශ්‍යතා මත පදනම්ව සමාජ ඒකාබද්ධතාවය ප්‍රවර්ධනය කිරීම උදෙසා නව ප්‍රවණතා ගොනු කිරීම හා ඒවා දිවයින පුරා ව්‍යාප්ත කිරීම.

උක්ත අපේක්ෂිත ප්‍රතිඵල ලඟා කරගැනීම සඳහා FLICT ආයතනය මූලික ක්ෂේත්‍ර හතරක් යටතේ ක්‍රියාත්මක වේ.

  • සමාජ ඒකාබද්ධතාවය සඳහා ජාතික ප්‍රතිපත්ති රාමුව ජාතික හා දිස්ත්‍රික් මට්ටමින් ක්‍රියාවට නැංවීම
  • සමාජ ඒකාබද්ධතාවය සඳහා ජාතික ප්‍රතිපත්ති රාමුව පළාත් පාලන හා ප්‍රජා මට්ටමෙන් ක්‍රියාවට නැංවීම
  • සංස්කෘතික හා කලා කටයුතු මඟින් සමාජ ඒකාබද්ධතාවය ප්‍රවර්ධනය කිරීම
  • අධ්‍යයනය හා නව්‍යකරණය තුළින් ශක්‍යතා ප්‍රවර්ධනය කිරීම

හැඳින්වීම

පූර්ව‍යෙන් ක්‍රියාත්මකවූ “යුක්තිදාමයට සමප්‍රවේශයක්” ව්‍යාපෘති‍යේ 1 වන හා 2 වන අදියර ‍‍වෙතින් ලද අත්දැකීම් මත පදනම්ව “නීතිය බලාත්මක කිරීම, යුක්තිදාමයට ප්‍රවේශයත් සමාජ ඒකාබද්ධතාවත් ශක්තිමත් කිරී‍මේ වැඩසටහන” ‍ගොඩනංවන ලදී. වි‍ශේෂ‍යෙන්ම නීති ආධාර, බන්ධනාගාර පරිපාලනය හා ප්‍රලේඛනයන් ‍වෙත ප්‍රවේශය යන අංශයන්ට අදාළ ‍සේවා සැලසී‍මේ පද්ධතීන් වැඩිදියුණු කිරී‍ම අරමුණු කර ඊට අදාළ ප්‍රාදේශීය මට්ට‍මේ ක්‍රියාවලීන් හා යාන්ත්‍රණයන් ‍වෙත පහසුකම් සැලසීම ‍මෙම යුක්තිදාමයට සමප්‍රවේශයක් ව්‍යාපෘතිය මගින් සිදුකරන ලදී. යුක්තිදාමයට අදාල ආයතනයන් ‍වෙත ‍යොමුවීම සඳහා ඒවා අතර වඩා ‍හොඳින් සම්බන්ධිත ප්‍රවේශ ක්‍රම‍වේදයක් ඇතිකරනු පිණිස ‍අනියම් මට්ට‍මේ යාන්ත්‍රණයන් ස්ථාපිත කිරීමද ‍මෙම ව්‍යාපෘතිය විසින් සිදුකර ඇත.

මෙම ධනාත්මක ප්‍රතිඵල මත පදනම්ව, යුක්තිදාමයට අදාලව වඩාත් ප්‍රබල ප්‍රතිසංස්කරණ සඳහා ‍හේතුවන පරිදි, ‍මෙම සම්බන්ධීකරණ ඒකකයන් අතුරින් සමහරක් පද්ධතිගතකරමින් හා වැඩිදියුණු කරමින් SELAJSI වැඩසටහන ගොඩනංවනු ලැබ ඇත. අදාළ ක්‍‍ෂේත්‍රය තුළ පවත්නා සැලසුම්කරණය පිළිබඳ ආයතනික හැකියාවන් ශක්තිමත් කිරීම මගින්, උගත් පාඩම් හා ප්‍රතිසන්ධාන ‍කොමිෂන් සභා නිර්දේශ ‍මෙන්ම සමාජ ඒකාබද්ධතාවය පිළිබඳ ජාතික ප්‍රතිපත්ති රාමුව ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා රජය සතු ශක්‍යතාව ‍වෙනු‍වෙන් අවශ්‍ය සහය ලබා දීම ‍කෙ‍රෙහි වැඩස‍ටහනේ ‍කේන්ද්‍රීය අවධානය ‍‍යොමුව ඇත.

ජාතික සහජීවනය, සංවාද හා රාජ්‍ය භාෂා අමාත්‍යාංශය, අධිකරණ අමාත්‍යාංශය සහ ළමා සංවර්ධන හා කාන්තා කටයුතු අමාත්‍යාංශය විසින් මෙම වැඩසටහන ජාතික මට්ට‍මෙන් ක්‍රියාත්මක කරනු ලැ‍බේ.

නවතම පුවත්

මේ රටේ විවිධ භාෂා කතා කරන ජන වර්ග දහ නවයක් ඉන්නවා. මේ විදියට විවිධ භාෂා කතා කිරීම ලස්සනයි,වර්ණවත්.ඒ විවිධත්වය තමයි අපේ ශක්තිය. - ජාතික සහජීවනය, සංවාද හා රාජ්‍ය භාෂා අමාත්‍ය ගරු මනෝ ගනේසන් මහතා

අප්‍රේල් 08 2017

මේ රටේ අනාගත නායකත්වය දරුවන් බව ජාතික සහජීවනය, සංවාද හා රාජ්‍ය භාෂා අමාත්‍ය ගරු මනෝ ගනේසන් මහතා පවසනවා.රටේ අනාගතය භාර...

ගරු මනෝ ගනේසන් අමාත්‍යතුමා කොළඹදී සිදු කළ කතාව

අප්‍රේල් 08 2017

මෙරට දරුවන්ගේ අධ්‍යාපන මට්ටම වැඩි දියුණු කිරීම සියලු මහජන  නියෝජිතයින්ගේ වගකීමයි. - ජාතික සහජීවනය, සංවාද හා රාජ්‍ය භාෂා අමාත්‍ය ගරු...

ශ්‍රී ලාංකික අනන්‍යතාවය යටතේ ජීවත් වන හැමෝම එක්සත් කිරීම තමයි මගේ වගකීම - ජාතික සහජීවනය, සංවාද හා රාජ්‍ය භාෂා අමාත්‍ය ගරු මනෝ ගනේසන් මහතා

අප්‍රේල් 09 2017

ජාතික සහජීවනය, සංවාද හා රාජ්‍ය භාෂා අමාත්‍යවරයා වශයෙන් මෙම රාජ්‍ය භාෂා විෂය පථය මෙන්ම සහජීවනය හා සංවාද යන විෂය පථයන්...