ජාතික සහජීවනය, සංවාද හා රාජ්‍ය භාෂා අමාත්‍යාංශයේ කාර්යයන් හා කර්තව්‍යයන්

  • ජාතික සංවාද විෂයයට සහ අමාත්‍යාංශය යටතේ ඇති දෙපාර්තමේන්තු හා ව්‍යවස්ථාපිත ආයතනයන්හි විෂයයන්ට අදාළ ප්‍රතිපත්ති, වැඩසටහන් සහ ව්‍යාපෘති සම්පාදනය කිරීම, පසු විපරම් කිරීම හා ඇගයීම.
  • ජාතික භාෂා ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කිරීම හා ඒ සම්බන්ධ කටයුතු.
  • ජාතීන් අතර සහයෝගිතාව සහ සහජීවනය ප්‍රතිෂ්ඨාපනය සඳහා අවශ්‍ය සංවාද වැඩසටහන් හඳුන්වා දී ක්‍රියාවට නැංවීම
  • ප්‍රධාන ජාතික භාෂාවන් හා සන්ධාන භාෂාව උපයෝගී කර ගනිමින් ජාතින් අතර සමාජමය හා ආගමික පසුබිම අන්‍යෝන්‍ය වශයෙන් අවබෝධ කර ගැනීමට අවශ්‍ය පහසුකම් සැපයීම
  • රේඛීය ආයතනයන් ‍වෙත පවරා ඇති ‍වෙනත් ‍සියළු විෂයයන්ට අදාල කටයුතු
  • අමාත්‍යාංශ‍යේ විෂයය පථයට අයත් ආයතනයන්ට අදාල කටයුතු අධීක්ෂණය

දැක්ම

විවිධත්වය ශක්තියක් වූ සහජීවනය ප්‍රතිෂ්ඨාපනය වූ සියලු ජන සංස්කෘතික අනන්‍යතාවයන් පෝෂණය කරන්නා වූ ශ්‍රී ලාංකේය ජාතියක්

මෙහෙවර

සෑම ජන කණ්ඩායමකම අයිතීන් තහවුරු කරන්නාවූත් එකිනෙකාට ගරු කරන්නාවූත් සහයෝගීතාවය සහ සහජීවනය සහිත සංවර්ධිත සමාජයක් නිර්මාණය කිරීම සඳහා ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනය,සංවාද ඇති කිරීම, මග පෙන්වීම, පහසුකම් සැලසීම සහ ඊට අදාළ වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම.

ජාතික සහජීවනය, සංවාද හා රාජ්‍ය භාෂා අමාත්‍යාංශයේ අරමුණු

  • ‍දේශපාලන අරමුණු ඉටුකරගැනීම සඳහා අවි ආයුධ අතට ‍නොගනිමු
  • “ශ්‍රී ලාංකික” අ‍පේ අනන්‍යතාවයයි, විවිධ ජාතීන් අ‍පේ ශක්තියයි.
  • එකම රටක සැමට බලය...
  • අපි ඉතිහාසය විමසා බලා අතීත වැරදි නිවැරදි කරගනිමු.

නවතම පුවත්

මේ රටේ විවිධ භාෂා කතා කරන ජන වර්ග දහ නවයක් ඉන්නවා. මේ විදියට විවිධ භාෂා කතා කිරීම ලස්සනයි,වර්ණවත්.ඒ විවිධත්වය තමයි අපේ ශක්තිය. - ජාතික සහජීවනය, සංවාද හා රාජ්‍ය භාෂා අමාත්‍ය ගරු මනෝ ගනේසන් මහතා

අප්‍රේල් 08 2017

මේ රටේ අනාගත නායකත්වය දරුවන් බව ජාතික සහජීවනය, සංවාද හා රාජ්‍ය භාෂා අමාත්‍ය ගරු මනෝ ගනේසන් මහතා පවසනවා.රටේ අනාගතය භාර...

ගරු මනෝ ගනේසන් අමාත්‍යතුමා කොළඹදී සිදු කළ කතාව

අප්‍රේල් 08 2017

මෙරට දරුවන්ගේ අධ්‍යාපන මට්ටම වැඩි දියුණු කිරීම සියලු මහජන  නියෝජිතයින්ගේ වගකීමයි. - ජාතික සහජීවනය, සංවාද හා රාජ්‍ය භාෂා අමාත්‍ය ගරු...

ශ්‍රී ලාංකික අනන්‍යතාවය යටතේ ජීවත් වන හැමෝම එක්සත් කිරීම තමයි මගේ වගකීම - ජාතික සහජීවනය, සංවාද හා රාජ්‍ය භාෂා අමාත්‍ය ගරු මනෝ ගනේසන් මහතා

අප්‍රේල් 09 2017

ජාතික සහජීවනය, සංවාද හා රාජ්‍ය භාෂා අමාත්‍යවරයා වශයෙන් මෙම රාජ්‍ය භාෂා විෂය පථය මෙන්ම සහජීවනය හා සංවාද යන විෂය පථයන්...