නම කාර්යාලය ෆැක්ස් නිවස
අමාත්‍ය ගරු ම‍නෝ ග‍නේෂන් මැතිතුමා
ගරු අමාත්‍ය
+94 112 883 719
+94 112 883 204
+94 112 883 690 +94 112 729 810
+94 112 473 512
ප්‍රියානි ගුනරත්න මිය
පෞද්ගලික ‍ලේකම්
+94 112 883 715   +94 382 299 462
කේ. උදයකුමාර් මහතා
සම්බන්ධීකරණ ‍ලේකම්
+94 112 883 692    
එස්. කුගවර්ධන් මහතා
සම්බන්ධීකරණ ‍ලේකම්
+94 112 883 693    
කේ. චන්දන මහතා
උප‍‍දේශක
+94 112 869 129    
එස්. රා‍ජේන්ද්‍රන් මහතා
එස්.රා‍ජේන්ද්‍රන් මහතා
+94 112 883 716    
සුරාජ් අල්විස් මහතා
මාධ්‍ය ලේකම්
+94 112 883 691 +94 112 883 691  
ඩී. ම‍නෝහරන් මහතා
සහකාර ‍ලේකම් (කම්කරු සබඳතා - ශ්‍රී ලං.පරි.‍සේවා ‍නොවන)
+94 112 883 694    
නම කාර්යාලය ෆැක්ස් නිවස
ඩබ්.එම්.පී.ජී. වික්‍රමසිංහ මහතා
ලේකම්
+94 112883725 +94 112883726  
ලේකම්තුමාගේ සම්බන්ධීකරණ ලේකම් +94 112883727    
ඩබ්.ඒ.ඩී. චන්ද්‍රිකා රූපසිංහ මිය
අතිරේක ලේකම් (පාලන හා මුල්‍ය)
+94 112883727 +94 112883714  
කේ.ඒ.තිලකරත්න මහතා
අතිරේක ලේකම් (සංවර්ධන)
+94 112883729 +94 112868079  
ජ්‍යොෂ්ඨ සහකාර ලේකම් (පාලන) +94 112883782 +94 112883784  
එම්.කේ.මුහයිස් මහතා
ජ්‍යොෂ්ඨ සහකාර ලේකම් (භාෂා අයිතිවාසිකම්)
+94 112833932 +94 112883933  
එම්.එල්.ගම්මම්පිල මහතා
ජ්‍යොෂ්ඨ සහකාර ලේකම් (සහජීවන)
+94 112883930 +94 112883785  
එල්.කේ.පී.රත්නසේකර මිය
සහකාර ලේකම් (පාලන)
+94 112883934  +94 112883929  
එස්.එම්.එෆ්.ශීනා මිය
සහකාර ලේකම් (සහජීවන)
+94 112883936    
සහකාර ලේකම් (භාෂා අයිතිවාසිකම්) +94 112883783    
පී.එම්.සුදර්ශනී පීරිස් මිය
අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්)
+94 112886796 +94 112886797  
ටී.ඒ.ජී.එන්.සුරංජි මිය
සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්)
+94 112883949    
ප්‍රධාන ගණකාධිකාරි +94 112883935 +94 112883938  
ආර්.එම්.බී.වීරබණ්ඩාර මහතා
ගණකාධිකාරි   
+94 112883189    
එල්.කේ.ඒ.එස්.ගුණසේකර මිය
ගණකාධිකාරි (අභ්‍යන්තර විගණක)
+94 112883939 +94 112883941  
කේ.එල්.එම්.පී.ගුණතිලක මිය
ගණකාධිකාරි (රජයේ විගණක)
+94 112883937    
ජේ.එච්.එච්.පී.පෙරේරා මිය
පරිපාලන නිලධාරි
+94 1112883942    

නවතම පුවත්

මේ රටේ විවිධ භාෂා කතා කරන ජන වර්ග දහ නවයක් ඉන්නවා. මේ විදියට විවිධ භාෂා කතා කිරීම ලස්සනයි,වර්ණවත්.ඒ විවිධත්වය තමයි අපේ ශක්තිය. - ජාතික සහජීවනය, සංවාද හා රාජ්‍ය භාෂා අමාත්‍ය ගරු මනෝ ගනේසන් මහතා

අප්‍රේල් 08 2017

මේ රටේ අනාගත නායකත්වය දරුවන් බව ජාතික සහජීවනය, සංවාද හා රාජ්‍ය භාෂා අමාත්‍ය ගරු මනෝ ගනේසන් මහතා පවසනවා.රටේ අනාගතය භාර...

ගරු මනෝ ගනේසන් අමාත්‍යතුමා කොළඹදී සිදු කළ කතාව

අප්‍රේල් 08 2017

මෙරට දරුවන්ගේ අධ්‍යාපන මට්ටම වැඩි දියුණු කිරීම සියලු මහජන  නියෝජිතයින්ගේ වගකීමයි. - ජාතික සහජීවනය, සංවාද හා රාජ්‍ය භාෂා අමාත්‍ය ගරු...

ශ්‍රී ලාංකික අනන්‍යතාවය යටතේ ජීවත් වන හැමෝම එක්සත් කිරීම තමයි මගේ වගකීම - ජාතික සහජීවනය, සංවාද හා රාජ්‍ය භාෂා අමාත්‍ය ගරු මනෝ ගනේසන් මහතා

අප්‍රේල් 09 2017

ජාතික සහජීවනය, සංවාද හා රාජ්‍ය භාෂා අමාත්‍යවරයා වශයෙන් මෙම රාජ්‍ය භාෂා විෂය පථය මෙන්ම සහජීවනය හා සංවාද යන විෂය පථයන්...