பெயர் மற்றும் பதவி அலுவலகம் தொலைநகல் வதிவிடம்
கெளரவ. மனோ கணேசன்
கெளரவ. அமைச்சர்
+94 112 883 719
+94 112 883 204
+94 112 883 690 +94 112 729 810
+94 112 473 512
திருமதி. பிரியானி குணரத்ன
பிரத்தியேக செயலாளர்
+94 112 883 715   +94 382 299 462
திரு. கே. உதயகுமார்
ஒருங்கிணைப்புச் செயலாளர்
+94 112 883 692    
திரு. எஸ். குகவரதன்
ஒருங்கிணைப்புச் செயலாளர்
+94 112 883 693    
திரு. கே. சந்தன
ஆலோசகர்
+94 112 869 129    
திரு. எஸ். ராஜேந்திரன்
மக்கள் தொடர்பு அலுவலர்
+94 112 883 716    
திரு. சுராஜ் அல்விஸ்
ஊடகச் செயலாளர்
+94 112 883 691 +94 112 883 691  
திரு. டி. மனோகரன்
உதவிச் செயலாளர் (Labor relations- Non SLAS)
+94 112 883 694    
பெயர் மற்றும் பதவி அலுவலகம் தொலைநகல் வதிவிடம்
திரு. டபிள்யூ.எம்.டி.ஜீ. விக்கிரமசிங்க
செயலாளர்
0112 883 725 0112 883 726  
செயலாளரின் ஒருங்கிணைப்பு செயலாளர் 0112 883 727    
திருமதி. டபில்யு.ஏ.டீ. சந்திரிக்கா ரூபசிங்க
மேலதிகச் செயலாளர் (நிருவாகம் மற்றும் நிதி)
0112 883 713 0112 883 714  
திரு. கே.ஏ. திலக்கரத்ன
மேலதிகச் செயலாளர் (அபிவிருத்தி)
0112 883 729 0112 868 079  
சிரேஷ்ட உதவி செயலாளர் (நிருவாகம்) 0112 883 782 0112 883 784  
திரு. எம்.கே. முஹைஸ்
சிரேஷ்ட உதவி செயலாளர்  (மொழி உரிமைகள்)
0112 883 932 0112 883 933  
திரு. எம்.எல். கம்மம்பில
சிரேஷ்ட உதவி செயலாளர் (சகவாழ்வு)
0112 883 930 0112 883 785  
திருமதி. எல்.கே.பி. ரத்னசேகர
உதவிச் செயலாளர் (நிருவாகம்)
0112 883 934 0112883929  
திருமதி. எம்.எப். ஷீனா
உதவி செயலாளர் (சகவாழ்வு)
0112 883 936    
உதவி செயலாளர் (மொழி உரிமைகள்) 0112 883 783    
திருமதி. பி.எம். சுதர்சனி பீரிஸ்
பணிப்பாளர் (திட்டமிடல்)
0112 886 796 0112 886 797  
திருமதி. டி.ஏ.ஜீ.என். சுரன்ஜி
உதவிப் பணிப்பாளர் (திட்டமிடல்)
0112 883 949    
பிரதம கணக்காளர் 0112 883 935 0112 883 938  
திரு. ஆர்.எம்.பி. வீரபண்டார
கணக்காளர்
0112 883 189    
திருமதி. எல்.கே.ஏ.எஸ். குணசேகர
கணக்காளளர் (உள்ளக கணக்காய்வு)
0112 883 939 0112 883 941  
திருமதி. கே.எல்.எம்.பி. குணதிலக
கணக்காளர் (பொது கணக்காய்வு)
0112 883 937    
திருமதி. ஜே.எம்.எச்.பி. பெரேரா
நிருவாக உத்தியோகத்தர்
0112 883 942    

சமீபத்திய செய்திகள்

இந்த நாட்டில் பல்வேறு மொழிகளை பேசும் இனங்கள் 19 காணப்படுகின்றன. இவ்வாறு பல்வேறு மொழிகள் பேசுகின்றமை ரம்மியமானது. பல்வகைமைதான் எமது சக்தி - தேசிய சகவாழ்வு, கலந்துரையாடல் மற்றும் அரசகரும மொழிகள் அமைச்சர் கௌரவ. மனோ கணேசன் அவர்கள்

08 ஏப்ரல் 2017

இந்த நாட்டின் எதிர்கால தலைவர்கள் பிள்ளைகளே என தேசிய சகவாழ்வு, கலந்துரையாடல் மற்றும் அரசகரும மொழிகள் அமைச்சர் கௌரவ. மனோ கணேசன் அவர்கள் குறிப்பிடுகிறார். சில அரசியல்வாதிகள்...

கௌரவ. அமைச்சர் மனோ கணேசன் அவர்கள் கொழும்பில் நிகழ்த்திய உரை

08 ஏப்ரல் 2017

இந்நாட்டின் பிள்ளைகளின் கல்வி மட்டத்தை மேம்படுத்துதல் அனைத்து மக்கள் பிரதிநிதிகளினதும் கடமையாகும். - தேசிய சகவாழ்வு கலந்துரையாடல் மற்றும் அரசகரும மொழிகள் அமைச்சர் கௌரவ. மனோ கணேசன்...

இலங்கையர் என்ற அடையாளத்தின் கீழ் வாழும் அனைவரையும் ஒன்றிணைப்பதுதான் எனது கடமை - தேசிய சகவாழ்வு, கலந்துரையாடல் மற்றும் அரசகரும மொழிகள் அமைச்சர் கௌரவ. மனோ கணேசன்

09 ஏப்ரல் 2017

தேசிய சகவாழ்வு, கலந்துரையாடல் மற்றும் அரசகரும மொழிகள் அமைச்சர் என்ற வகையில், அரசகரும மொழிகள் என்ற விடயப்பரப்பு தொடர்பாகவும் சகவாழ்வு மற்றும் கலந்துரையாடல் என்ற விடயப்பரப்பு தொடர்பாகவும்...