හැඳින්වීම

අමාත්‍යාංශයේ යහපත් ආයතනික පරිපාලන පරිසරයක් පවත්වා ගෙනයාම, මානව හා භෞතික සම්පත් කළමනාකරණය කිරීම, කාර්ය මණ්ඩලයේ වෘත්තීය අවශ්‍යතා ඉටු කිරීම, අමාත්‍යාංශය යටතේ ඇති අනුබද්ධිත ආයතන සම්බන්ධීකරණය සහ අමාත්‍යාංශයේ සේවාවන් ක්‍රියාත්මක කිරීමට සහය වීම, පාලන අංශයේ ප්‍රධාන අරමුණු  වේ.
 
පාලන අංශයේ කාර්යයන්

 • පෞද්ගලික ලිපිගොනු නඩත්තු කිරීම.
 • අමාත්‍යාංශයේ අභ්‍යන්තර පරිපාලනය.
 • අමාත්‍යාංශය යටතේ ඇති අනුබද්ධිත ආයතන සම්බන්ධීකරණය
 • තනතුරු අනුමත කර ගැනීම.
 • බඳවා ගැනීම් පටිපාටි සකස් කිරීම.
 • පත් කිරීම්, මාරු කිරීම්, උසස් කිරීම් ආදී කටයුතු.
 • විනය කටයුතු.
 • පුහුණු කිරීම්.
 • ගොඩනැඟිලි, වාහන ඇතුළු භෞතික සම්පත් නඩත්තු කිරීම.
 • පාර්ලිමේන්තු උපදේශක කාරකසභා සම්බන්ධීකරණය.
 • අමාත්‍ය මණ්ඩල සංදේශ සකස් කිරීම.

හැඳින්වීම

සහජිවන අංශය මඟින්, ජාතින් අතර සහයෝගිතාව සහ සහජිවනය ප්‍රතිෂ්ඨාපනය සඳහා අවශ්‍ය වැඩ සටහන්  හඳුන්වා දී ක්‍රියාවට නැංවීම සඳහා ජාතින් අතර සංස්කෘතික, සමාජිය හා ආගමික පසුබිම අන්‍යෝන්‍ය වශයෙන් අවබෝධ කරගැනීමට අවශ්‍ය පහසුකම් සැපයිම සිදු කරනු ලබයි.

ඒ සඳහා ශ්‍රී ලාංකේය සමාජයේ ජීවත්වන සියලු ජනවර්ග සහ ජන කණ්ඩායම්වල උරුමයන් ආරක්ෂා කරමින් සියල්ලන්ගේම  අනන්‍යතාවයන් සුරකීම, එකිනෙකා අතර විශ්වාසය හා ගෞරවය ගොඩනැංවිම සිදුවේ.

අරමුණ

"සහජිවනය ප්‍රවර්ධනය මඟින් සැමට සමාන සමාජයක් ගොඩනැගිම"

සහජිවන අංශයේ ක්‍රියාකාරකම්

 • ජාතික ඒකාබද්ධතා ප්‍රවර්ධන සහකාරවරුන් මඟින් අදාළ දිස්ත්‍රික්ක හා ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසවල පවතින සහජිවනය හා සම්බන්ධ ගැටලු හඳුනාගෙන ඒ සඳහා  වැඩසටහන් පැවැත්විම.
 • සහජිවන අංශයට අදාළ වාර්ෂික ක්‍රියාකාරි සැලැස්ම සකස්කර ඒ අනුව ක්‍රියාකිරිම.
 • දිස්ත්‍රික් මට්ටමින් සහජීවනය ප්‍රවර්ධනය කිරීමට අදාළ පාර්ශවකරුවන් සමඟින් වැඩසටහන් පැවැත්විම.
 • ජාතික ඒකාබද්ධතා ප්‍රවර්ධන සහකාර හා ජාතික ඒකාබද්ධතා සම්බන්ධීකාරක නිලධාරීන්ට සහජීවනය සම්බන්ධව අවශ්‍ය උපදෙස් ලබා දිම සහ මඟ පෙන්විම.
 • සමාජයේ ආන්තීකරණයට ලක් වූ කණ්ඩායම් සවිබල ගැන්විම තුළින්  සහජීවනය ප්‍රවර්ධනය කිරීමේ වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම.
 • ජාතීන් අතර සහයෝගීතාවය හා සහජීවනය ප්‍රතිෂ්ඨාපනය කිරීමේ වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම.

හැඳින්වීම

මෙම අංශය මගින් මූල්‍ය සේවා සැපයීමේ කටයුතු සම්බන්ධීකරණය සහ අදාළ අංශ සම්බන්ධීකරණය කිරීමෙන් අමාත්‍යාංශය සඳහා සාධනීය මූල්‍ය තොරතුරු සහ මූල්‍ය කළමනාකරණ පද්ධතියක් සකස් කර පවත්වා ගෙන යනු ලබයි.

ගිණුම් අංශයේ කාර්යයන්

 • ප්‍රධාන ගණන් තැබීමේ නිලධාරියා ලෙස අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරයාට අමාත්‍යාංශයේ මූල්‍ය බැඳීම් ඉටු කරලීමට සහ  පාර්ලිමේන්තුව වෙත වග වීම දැරීමට සහය වීම.
 • රජයේ මූල්‍ය නීතිරීති සහ රෙගුලාසි සමග අනුකූලතාව සහතික කිරීම.
 • මුදල් කළමනාකරණය ඇතුළුව, යහපත් මූල්‍ය ගිණුම්කරණ පද්ධතියක් ස්ථාපනය කිරීම සහ පවත්වා ගෙන යාම.
 • මූල්‍ය වාර්තා සහ අයවැය අවශ්‍යතා පිළියෙල කිරීම / යාවත්කාලීන කිරීම /සමාලෝචනය කිරීම සහ ගිණුම් පියවීම සඳහා භාණ්ඩාගාරය, අමාත්‍යාංශය යටතේ පවතින ආයතන සහ විදේශ ආධාර ලබන ව්‍යාපෘති සමඟ සම්බන්ධීකරණය .
 • මූල්‍ය සැලසුම්කරණය සහ අයවැයකරණය.
 • කාලීන සහ නිවැරදි මූල්‍ය වාර්තාකරණය සහතික කිරීම.
 • අමාත්‍යාංශ වත්කම් කළමනාකරණය .

හැඳින්වීම

සැලසුම් අංශය, ජාතික සහජීවනය, සංවාද හා රාජ්‍ය භාෂා අමාත්‍යාංශයේ ප්‍රධාන අංශවලින් එකකි.

ජනනය කරනු ලබන ප්‍රතිඵල ,කාර්යක්ෂමතාව සහ සඵලතාව පිළිබඳ තොරතුරු ලබාගැනීම සඳහා අමාත්‍යාංශය විසින් ක්‍රියාත්මක කරන ව්‍යාපෘති / වැඩසටහන් නියාමනය  හා ඇගයීම සිදු කරනු ලැබේ. මාසිකව, ත්‍රෛමාසිකව ක්‍රියාකාරී සැලැස්මට අනුව ප්‍රගතිය සමාලෝචනය කර අපේක්ෂිත ඉලක්ක වලින් බැහැර වන අවස්ථා පිළිබඳව  ඉහළ කළමනාකාරිත්වය වෙත වාර්තා ඉදිරිපත් කරනු  ලැබේ.

සැලසුම් අංශයේ  කාර්යයන්

 • අමාත්‍යාංශයේ වාර්ෂික ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම, වාර්ෂික කාර්ය සාධන වාර්තාව පිළියෙල කිරීම සඳහා අමාත්‍යාංශයේ අංශ සහ අමාත්‍යාංශය යටතේ ඇති ආයතන සමඟ සම්බන්ධීකරණය.
 • අමාත්‍යාංශය මගින් හඳුනා ගත් නියමු ව්‍යාපෘතිවලට අදාළ ක්‍රියාකාරකම් ක්‍රියාත්මක කිරීම සම්බන්ධීකරණය.
 • මාසික, ත්‍රෛමාසික සහ වාර්ෂික ප්‍රගති වාර්තා පිළියෙල කිරීම සහ ඒවා අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්, ජාතික ක්‍රමසම්පාදන දෙපාර්තමේන්තුව, ජාතික අය-වැය දෙපාර්තමේන්තුව, ව්‍යාපෘති කලමනාකරණ හා අධීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව සහ උනන්දුවක් දක්වන අනෙකුත් පාර්ශවවලට ඉදිරිපත් කිරීම.
 • ප්‍රගතිය හා ඉදිරි වර්ෂයේ ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම සකස් කොට අයවැය  සාකච්ජාවන්හිදී පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීම.
 • අමාත්‍යාංශයේ දත්ත සමුදාය පවත්වා ගෙන යාම, යාවත්කාලීන කිරීම සහ සංවර්ධනය කිරීම.
 • වාර්ෂික කාර්යසාධන වාර්තාව පිළියෙල කොට පාර්ලිමේන්තුව, මුදල් අමාත්‍යංශය හා විගණකාධිපති වෙත ඉදිරිපත් කිරිම

හැඳින්වීම

අමාත්‍යාංශයේ හා ඒ යටතේ පවතින ආයතන වල සියලුම මට්ටම් වෙතින් ඉටු කෙරෙන සේවාවන් හා කාර්යයන් සමාලෝචනය, මැන බැලීම, ඇගයීම හා අභ්‍යන්තර පාලන ක්‍රමයේ සිද්ධිදායකභාවය සම්බන්ධයෙන් වාර්තා කිරීම මගින් කළමනාකරණයට සහයවීම මෙම අංශයේ අරමුණයි.

අභ්‍යන්තර විගණන අංශයේ කාර්යයන්

 • වැරදි හා වංචා වැළැක්වීම සඳහා අමාත්‍යාංශයේ හා ඒ යටතේ පවතින ආයතන තුළ ක්‍රියාත්මක වන අභ්‍යන්තර පාලන ක්‍රමයේ සාර්ථකත්වය ඇගයීම හා අභ්‍යන්තර පාලනය ශක්තිමත් කිරීමට සහයවීම.
 • ගිණුම් හා වෙනත් වාර්තාවල විශ්වාසනීයභාවය නිශ්චය කිරීම හා යොදාගෙන ඇති පිළිගත් ගිණුම්කරණ පිළිවෙත් මගින් නිවැරදි මූල්‍ය ප්‍රකාශනයන් පිළියෙල කිරීම සඳහා අවශ්‍ය තොරතුරු සැපයේ දැයි සොයා බැලීම.
 • කාර්ය මණ්ඩලයට පවරා ඇති වගකීම් ඉටුකිරීමෙහිලා ඔවුන්ගේ කාර්යසාධනයේ ගුණාත්මක භාවය ඇගයීම.
 • අමාත්‍යාංශයේ හා ඒ යටතේ පවතින ආයතනවල වත්කම් සියලුම ආකාරයේ අලාභ හානිවලින් කොතරම් දුරට ආරක්ෂා වේ දැයි සොයා බැලීම.
 • ආයතන සංග්‍රහය, මුදල් රෙගුලාසි, රාජ්‍ය පරිපාලන, භාණ්ඩාගාර හා වෙනත් චක්‍රලේඛ හා උපදෙස් පිළිපදිනු ලැබේ දැයි සොයා බැලීම.
 • අවශ්‍ය අවස්ථාවල දී විශේෂ විමර්ශන පැවැත්වීම.
 • විගණන හා කළමනාකරණ කමිටු රැස්වීම් පැවැත්වීම
 • වැඩ යෝජනා ක්‍රම හා ව්‍යාපෘතිවල ප්‍රගතිය  සහ ඒ පිළිබඳ වැඩසටහන් සහ කාලසටහන් කෙතෙක් දුරට ඉලක්කයන් සපුරා ගැනීම කෙරෙහි යොමුවී ඇත්දැයි ඇගයිම් කිරීම.    
 • කළමනාකරණ විගණන දෙපාර්තමේන්තුව විසින් වරින් වර නිකුත් කරනු ලබන උපදෙස් හා මඟ පෙන්වීම් අනුව ක්‍රියාකිරීම, ඒ ඒ වර්ෂයේ සෑම කාර්තුවකටම වරක් අමාත්‍යාංශයේ විගණන  හා කළමනාකරණ කමිටු රැස්වීම් පැවැත්වීම සහ එම රැස්වීම්වලදි ගනු ලබන තිරණ ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ප්‍රගතිය පිළිබඳ පසුවිපරම් කිරීම

හැඳින්වීම

ජාතික සහජිවනය, සංවාද සහ රාජ්‍ය භාෂා අමාත්‍යාංශය ස්ථාපිත  කරන ලද්දේ රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තිය ඵලදායිව ක්‍රියාත්මක කිරිම සහ  සහජිවනය වැඩි දියුණු කිරීමෙන් , ජාතික සංහිඳියාවෙන් යුතු සෑම පුරවැසියකුටම සම අවස්ථා සහිත සමාන පරිසරයක් ඇති කරලීමට වේ.

උක්ත අරමුණු සාක්ෂාත් කරගනු වස් ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධන අංශය මඟින් රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තිය සහ සහජිවනය ගොඩනැංවිමට විවිධ  ප්‍රතිපත්ති සැලසුම් සම්පාදනය කිරීම, වැඩසටහන් සම්බන්ධීකරණය කිරීම, සේවා සැපයීම, පහසුකරණය සහ පසුවිපරම් යනාදි විවිධ කර්තව්‍යයන් සිදු කරනු ලැබේ.

ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධන අංශයේ අරමුණු

 • රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කිරීමට අදාළ ප්‍රතිපත්ති සැලසුම් කිරීම සහ සම්පාදනය
 • රාජ්‍ය සේවය ද්වීභාෂාකරණය සඳහා අවශ්‍ය පසුබිම ගොඩනැගීම
 • රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කිරීමට අදාළව මහජනතාව බල ගැන්වීම
 • භාෂා ප්‍රචාරණයට සහ ප්‍රවර්ධනයට අදාළව ශ්‍රි ලංකාවේ ජනයා අතර ධනාත්මක මානසිකත්වයක් උත්පාදනය කිරීම

ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධන අංශයේ කාර්යයන්

 • රජයේ ආයතනවල භාෂා සැලසුම් සකස් කිරීමේ ක්‍රියාවලිය සඳහා පහසුකරණය කිරීම
 • රාජ්‍ය භාෂා ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කිරීම පිළිබඳ පොලිස් නිලධාරීන් දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් පැවැත්වීම
 • පළාත් පාලන නියෝජිතයින් සහ විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රජාව සමඟ සංවාදාත්මක වැඩමුළු පැවත්වීම
 • සහජීවන සංගම් ලියාපදිංචි කිරීම හා සහජීවන සංගම්වලින් ඉදිරිපත් වන ව්‍යාපෘති වලට ප්‍රතිපාදන ලබා දීම
 • අමාත්‍යාංශයේ විෂය පථයට අයත් විවිධ ජාතික සහ ජාත්‍යන්තර දින සැමරීම  ආදි වැඩසටහන්  ක්‍රියාත්මක කිරීම සුවිශේෂ වේ.

 

නවතම පුවත්

මේ රටේ විවිධ භාෂා කතා කරන ජන වර්ග දහ නවයක් ඉන්නවා. මේ විදියට විවිධ භාෂා කතා කිරීම ලස්සනයි,වර්ණවත්.ඒ විවිධත්වය තමයි අපේ ශක්තිය. - ජාතික සහජීවනය, සංවාද හා රාජ්‍ය භාෂා අමාත්‍ය ගරු මනෝ ගනේසන් මහතා

අප්‍රේල් 08 2017

මේ රටේ අනාගත නායකත්වය දරුවන් බව ජාතික සහජීවනය, සංවාද හා රාජ්‍ය භාෂා අමාත්‍ය ගරු මනෝ ගනේසන් මහතා පවසනවා.රටේ අනාගතය භාර...

ගරු මනෝ ගනේසන් අමාත්‍යතුමා කොළඹදී සිදු කළ කතාව

අප්‍රේල් 08 2017

මෙරට දරුවන්ගේ අධ්‍යාපන මට්ටම වැඩි දියුණු කිරීම සියලු මහජන  නියෝජිතයින්ගේ වගකීමයි. - ජාතික සහජීවනය, සංවාද හා රාජ්‍ය භාෂා අමාත්‍ය ගරු...

ශ්‍රී ලාංකික අනන්‍යතාවය යටතේ ජීවත් වන හැමෝම එක්සත් කිරීම තමයි මගේ වගකීම - ජාතික සහජීවනය, සංවාද හා රාජ්‍ය භාෂා අමාත්‍ය ගරු මනෝ ගනේසන් මහතා

අප්‍රේල් 09 2017

ජාතික සහජීවනය, සංවාද හා රාජ්‍ය භාෂා අමාත්‍යවරයා වශයෙන් මෙම රාජ්‍ය භාෂා විෂය පථය මෙන්ම සහජීවනය හා සංවාද යන විෂය පථයන්...