தேசிய சகவாழ்வு, கலந்துரையாடல் மற்றும் அரசகரும மொழிகள் அமைச்சர் என்ற வகையில், அரசகரும மொழிகள் என்ற விடயப்பரப்பு தொடர்பாகவும் சகவாழ்வு மற்றும் கலந்துரையாடல் என்ற விடயப்பரப்பு தொடர்பாகவும் விளக்கத்தைப் பெற்றுக் கொள்ளவும், கற்றுக் கொள்வதற்கும் கடந்த காலங்களில் சந்தர்ப்பம் கிடைத்தது என்பதை முதலில் குறிப்பிட வேண்டும். நாட்டில் வாழும் பல்வேறு இனங்கள், பல்வேறு மொழிகளை பேசும் குழுக்கள், பல்வேறு சமயங்களை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் குழுக்கள் என்ற எல்லோரும் இலங்கையர் என்ற அடையாளத்தின் கீழ் வாழும் அனைவரையும் ஒன்றிணைத்தல்தான் எனது கடமை. தேசிய சகவாழ்வு என்பது அதுதான். இந்த நாட்டில் மூன்று மொழிகள் உள்ளன. நான்கு சமயங்கள் உள்ளன. இருபது இனக் குழுக்கள் வரை வாழ்கின்றன. அதுதான் பல்வகைமை. எனவே, பல்வகைமை என்பது எமது பலவீனமல்ல. பல்வகைமை என்பது எமது பலம் என்ற தொலைநோக்கை நாம் உருவாக்கியுள்ளோம். அத்தோடு கலந்துரையாடலும் மிகவும் முக்கியமானது. கடந்த காலங்களில் நாம் துப்பாக்கி, துப்பாக்கி இரவைகள், அத்துடன் வன்முறைகள் ஊடாகவே உரையாடினோம். அதனால் இந்த யுகத்தில் அவற்றுக்கு சந்தர்ப்பத்தினை கொடுக்காது அவற்றை துடைத்தெறிய வேண்டியுள்ளது. அதிமேதகு ஜனாதிபதி அவர்களும் கௌரவ பிரதமர் அவர்கள் ஆகியோரின் வழிகாட்டலில் அதனை நாம் துடைத்தெறிந்துள்ளோம். எனவே, தற்போது சூரியனுக்கும் சந்திரனுக்கும் கீழுள்ள எந்தவொரு பிரச்சினையையும் நாம் கலந்துரையாடல் மூலம் கருத்தாடி தீர்த்துக் கொள்ள முடியும்.

சமீபத்திய செய்திகள்

இந்த நாட்டில் பல்வேறு மொழிகளை பேசும் இனங்கள் 19 காணப்படுகின்றன. இவ்வாறு பல்வேறு மொழிகள் பேசுகின்றமை ரம்மியமானது. பல்வகைமைதான் எமது சக்தி - தேசிய சகவாழ்வு, கலந்துரையாடல் மற்றும் அரசகரும மொழிகள் அமைச்சர் கௌரவ. மனோ கணேசன் அவர்கள்

08 ஏப்ரல் 2017

இந்த நாட்டின் எதிர்கால தலைவர்கள் பிள்ளைகளே என தேசிய சகவாழ்வு, கலந்துரையாடல் மற்றும் அரசகரும மொழிகள் அமைச்சர் கௌரவ. மனோ கணேசன் அவர்கள் குறிப்பிடுகிறார். சில அரசியல்வாதிகள்...

கௌரவ. அமைச்சர் மனோ கணேசன் அவர்கள் கொழும்பில் நிகழ்த்திய உரை

08 ஏப்ரல் 2017

இந்நாட்டின் பிள்ளைகளின் கல்வி மட்டத்தை மேம்படுத்துதல் அனைத்து மக்கள் பிரதிநிதிகளினதும் கடமையாகும். - தேசிய சகவாழ்வு கலந்துரையாடல் மற்றும் அரசகரும மொழிகள் அமைச்சர் கௌரவ. மனோ கணேசன்...

இலங்கையர் என்ற அடையாளத்தின் கீழ் வாழும் அனைவரையும் ஒன்றிணைப்பதுதான் எனது கடமை - தேசிய சகவாழ்வு, கலந்துரையாடல் மற்றும் அரசகரும மொழிகள் அமைச்சர் கௌரவ. மனோ கணேசன்

09 ஏப்ரல் 2017

தேசிய சகவாழ்வு, கலந்துரையாடல் மற்றும் அரசகரும மொழிகள் அமைச்சர் என்ற வகையில், அரசகரும மொழிகள் என்ற விடயப்பரப்பு தொடர்பாகவும் சகவாழ்வு மற்றும் கலந்துரையாடல் என்ற விடயப்பரப்பு தொடர்பாகவும்...