இந்த நாட்டின் எதிர்கால தலைவர்கள் பிள்ளைகளே என தேசிய சகவாழ்வு, கலந்துரையாடல் மற்றும் அரசகரும மொழிகள் அமைச்சர் கௌரவ. மனோ கணேசன் அவர்கள் குறிப்பிடுகிறார். சில அரசியல்வாதிகள் நாட்டின் எதிர்காலம் பிள்ளைகள் மற்றும் இளைஞர்கள் என குறிப்பிட்டாலும் அவர்கள் எக்காலத்திலும் அரசியலில் இருந்து ஒதுங்க போவதில்லை என அமைச்சர் குறிப்பிட்டார். ஆக, அவர்கள் கதிரையை விட்டு எழும்பாதவிடத்து பிள்ளைகளுக்கு எவ்வாறு வாய்ப்பு ஏற்படும்? எவ்வாறு நாட்டை பொறுப்பேற்பார்கள்? எனவே நாட்டை பொறுப்பேற்க முடியாமையினால் அரசியலில் இளைஞர்கள் ஜனநாயகமற்ற முறையில் அதிகாரத்தை பெற்றுக் கொள்ள முயற்சிக்கின்றனர் என அமைச்சர் குறிப்பிட்டார். அது தென் பிரதேசத்திலும் வட பிரதேசத்திலும் இடம்பெற்றதாக அமைச்சர் குறிப்பிட்டார். ஜனாதிபதி பதவியேற்று இரண்டாவது ஆண்டுகள் பூர்த்தியை முன்னிட்டு, கல்வி அமைச்சின் 1/2015 சுற்றறிக்கையின் பிரகாரம் பாடசாலைகளில் மொழி மேம்பாட்டு வட்டங்களை தாபிப்பது தொடர்பாக அரசகரும மொழிகள் ஆணைக்குழு ஏற்பாடு செய்திருந்த விழிப்பூட்டல் நிகழ்ச்சித்திட்டத்தில் அண்மையில் அமைச்சர் மனோ கணேசன் கலந்து கொண்ட போதே இவ்வாறு தெரிவித்தார்.

சமீபத்திய செய்திகள்

இந்த நாட்டில் பல்வேறு மொழிகளை பேசும் இனங்கள் 19 காணப்படுகின்றன. இவ்வாறு பல்வேறு மொழிகள் பேசுகின்றமை ரம்மியமானது. பல்வகைமைதான் எமது சக்தி - தேசிய சகவாழ்வு, கலந்துரையாடல் மற்றும் அரசகரும மொழிகள் அமைச்சர் கௌரவ. மனோ கணேசன் அவர்கள்

08 ஏப்ரல் 2017

இந்த நாட்டின் எதிர்கால தலைவர்கள் பிள்ளைகளே என தேசிய சகவாழ்வு, கலந்துரையாடல் மற்றும் அரசகரும மொழிகள் அமைச்சர் கௌரவ. மனோ கணேசன் அவர்கள் குறிப்பிடுகிறார். சில அரசியல்வாதிகள்...

கௌரவ. அமைச்சர் மனோ கணேசன் அவர்கள் கொழும்பில் நிகழ்த்திய உரை

08 ஏப்ரல் 2017

இந்நாட்டின் பிள்ளைகளின் கல்வி மட்டத்தை மேம்படுத்துதல் அனைத்து மக்கள் பிரதிநிதிகளினதும் கடமையாகும். - தேசிய சகவாழ்வு கலந்துரையாடல் மற்றும் அரசகரும மொழிகள் அமைச்சர் கௌரவ. மனோ கணேசன்...

இலங்கையர் என்ற அடையாளத்தின் கீழ் வாழும் அனைவரையும் ஒன்றிணைப்பதுதான் எனது கடமை - தேசிய சகவாழ்வு, கலந்துரையாடல் மற்றும் அரசகரும மொழிகள் அமைச்சர் கௌரவ. மனோ கணேசன்

09 ஏப்ரல் 2017

தேசிய சகவாழ்வு, கலந்துரையாடல் மற்றும் அரசகரும மொழிகள் அமைச்சர் என்ற வகையில், அரசகரும மொழிகள் என்ற விடயப்பரப்பு தொடர்பாகவும் சகவாழ்வு மற்றும் கலந்துரையாடல் என்ற விடயப்பரப்பு தொடர்பாகவும்...